STUDYBASE Áiseanna Oideachais

Tuairisc ar na pictiúir do Bhéaltriail
Ghaeilge na hArdteistiméarachta 2019

Read in English

 
 
Cláraigh Íocaíocht
 

NA PICTIÚIR

 

Tuairisc ar Phictiúir na hArdteistiméarachta 2019

 
Ní mór tosú ag obair
Pictiúir
Úsáidfear Fiche Sraitheanna Pictiúr le linn Béaltriail Ghaeilge na hArd-Teistiméarachta (Ard- agus Gnáthleibhéil)

Trácht  
Le linn na Béaltrialach iarrfar ort labhairt ar feadh cúpla nóiméad i dtaobh sraith amháin díobh a roghnóidh an scrúdaitheoir.  Mar chúnamh duit tá trácht scríofa againne ar gach sraith díobh d’fhonn cur ar do chumas do stór focal féin a mhéadú agus na téarmaí agus nathanna ar leith a ghabhann leis na hábhair atá i gceist a sholáthar duit.   Cuirfidh na tráchta seo feabhas as cuimse ar do chuid Gaeilge.  Cuideoidh siad leat i réimsí eile den scrúdú leis, sna trialacha cluastuisceana agus léamhthuisceana, agus in cibé aiste, óráid,  nó scéal a scríobhfaidh tú.

Tugtar Achoimre ar ábhar an tsratha pictiúr ina iomláine i dtosach.  Déantar cur síos ar gach pictiúr ar leith ansin.  Cuirtear tús leis an trácht le habairt shimplí a bheadh oiriúnach do mhic léinn an Ghnáthleibhéil ach go háirithe.  Déantar cur síos níos leithne ansin d’fhonn stór focal fairsing a sholáthar do lucht an Ard-Leibhéil chun gurbh fhéidir leo tagairt do gach uile rud atá le feiceáil sa phictiúr agus cur síos a dhéanamh air leis an téarmaíocht chuí.

Bhaineamar leas as www.focloir.ie agus as www.tearma.ie nuair a bhí na tráchta seo á scríobh againn.

Ceisteanna
Tar éis duitse labhairt ar feadh cúpla nóiméad faoi na pictiúir  cuirfear cúpla ceist ort ina dtaobh.  Ar deireadh iarrfar ort cúpla ceist de do chuid féin a chur.  D'fhonn áisiúlachta tá neart ceisteanna curtha againne le gach pictiúr.   Is furasta dhuit dá bhrí sin seisiún cleachtaidh chomhrá a chur ar siúl sa seomra ranga nó sa bhaile.   Níl uait ach duine a bhféadfá labhairt leis nó léi.  Duine éigin a éistfidh leat.

Aistriúcháin
Focail agus nathanna a úsáidtear  sna tráchta ach nach gcloistear ró-mhinic iad tugtar míniú i mBéarla orthu ar an leathanach seo.

Fuaimrian

Is féidir leat éisteacht leis an téacs á léamh agus tú ag tabhairt faoin quiz a cuireadh ar fáil mar chleachtadh. Tabhair aire don fhoghraíocht, focail ar nós “nuair” agus “chuaigh” ach go háirithe.  Ní mór cluas ghéar a bheith agat leis na fuaimeanna seo a aithint: “~ua~” agus an “r” caol agus an “c” séimhithe.  B’fhiú dhuit éisteacht leis an nGaeilge labhartha agus aithris a dhéanamh ar an dea-fhoghraíocht.  Fiú mura bhféadfaí cainteoir dúchais a thabhairt ort ba cheart duit a thabhairt le fios gurb eol duit go bhfuil nósanna foghraíochta áirithe á gcleachtadh ag cainteoirí maithe Gaeilge.   Nuair a thabharfaidh an scrúdaitheoir faoi deara go bhfuil iarracht á dhéanamh agat bronnfar breis marcanna ort.

Quizanna
Is é rud atá sna quizanna ná trialacha iomlánaithe a bunaíodh ar théacs an tráchta agus ar féidir a dhéanamh le linn duit éisteacht leis an bhfuaimrian taifeadta.  Brúigh ar “submit” go bhfeice tú an bhfuil na freagraí i gceart agat.  Taispeántar freagraí atá ceart le dath glas.   Is féidir tabhairt faoi fhreagraí a bhfuil dath dearg orthu arís.  Seans nár litrigh tú focal éigin i gceart. Nuair a bheidh na freagraí go léir i gceart agat tig leat 100% eile a chur le do scór  iomlán.  Maith thú!  Níl an Ghaeilge ró-dheacair tar éis an tsaoil!    
     

NA PICTIÚIR [Pictiúir shamplacha iad seo. Níor ghá go mbeadh siad i scrúdú na bliana seo.]
DROCH-THORTHAÍ

 
CEISTEANNA AGUS FREAGRAÍ BUNAITHE AR PHICTIÚIR
 
ceisteanna
   
TÉACSANNA SAMPLACHA AGUS MÍNIÚCHÁIN I mBÉARLA
 
Míniúcháin