Logáil-isteach Log in Register Cláraigh
   
STUDYBASE Áiseanna Oideachais Ábhar Teagaisc Gaeilge
Read in English
 

 
ÁBHAR TEAGAISC GAEILGE
GRAMADACH MHEÁNLEIBHÉIL (CB2): cliogáil anseo

Is é rud atá anseo ná cúrsa bunaithe ar an leabhar "NUACHÚRSA GAEILGE NA mBRÁITHRE CRÍOSTAÍ" (le cead).

Tá na ceachtanna agus na cleachtaí sa chúrsa seo fíor-oiriúnach mar áis le gramadach a mhúineadh sa scoil iarbhunoideachais. Fiú mura mbainfí úsáid astu ach mar ghraiméar tagartha le taispeáint ar scáileán sa seomra ranga b'iontach an áis iad ag múinteoirí atá ar a ndícheall ag lorg ábhar breise teagaisc.

Cuireadh na samplaí in oiriúint do shaol an lae inniu: castar daoine ar a chéile san ollmhargadh seachas ag an tobar; bíonn euro sa sparán acu seachas púint, scillingí agus pinginí, agus is múinteoir a bhíonn i bhfeighil ranga ar scoil seachas máistir. [ Sonraí ]


CEAPADÓIREACHT: AISTÍ SAMPLACHA DON ARDTEIST cliogáil anseo
foclóir - prós táscach - fuaimrianta - cleachtaí le marcáil uathoibríoch
 • Scríobhadh na haistí seo i nGaeilge chruinn soléite. Cuirfimid fáilte roimh cheartúcháin agus roimh mholtaí.
 • Tugtar téarmaíocht an lae inniu sna haistí seo faoi réir ag moltaí www.focal.ie
 • Bunaítear na smaointe ar chúrsa reatha na bliana. Cuirfimid fáilte roimh mholtaí..
 • Déantar athnuachan ar na haistí seo go rialta nó scríobhtar cinn nua nuair is gá
 • Tugtar míniúcháin sna nótaí i mBéarla nó i nGaeilge.
 • Léitear gach aiste ar MP3 chun gur féidir éisteacht le foghraíocht agus le rithim na teanga.

 
TÉACSANNA DO PHICTIÚIR AN SCRÚDÚ BÉIL SAN ARDTEIST
cliogáil anseo
 • Gaeilge chruinn so-léite atá sna téacseanna seo.
 • Cuirfimid fáilte roimh cheartúcháin uait agus roimh iarratais ar abairtí breise.
 • Gheobhaidh tú an téarmaíocht is déanaí sna téacsanna seo de réir www.focal.ie
 • Níl a leithéid de rud is freagra ceart i gceist leis na pictiúir seo mar sin beidh seans agat do chuid Gaeilge féin a léiriú.
 • Is é cuspóir atá againne ná oiread agus is feidir linn den bhfoclóir, de na nathanna, agus de na cora cainte ba ghá duit chun trácht ar na pictiúir seo.
 • Tugtar míniúcháin i mBéarla sna nótaí a ghabhann le gach téacs.
 • Tá comhad fuaime ag dul le gach ceann de na téacsanna seo. Tá siad go léir le cloisteáil ar MP3. Is féidir leat foghraíocht na bhfocal agus rithim na cainte a fhoghlaim ó na fuaimrianta seo. Is mór an chabhair iad na taifid fuaime seo mar ullmhúchán don scrúdú cluastuisceanna.

 
CEAPADÓIREACHT, CAINT IS COMHRÁ DON TEASTAS SÓISEARACH cliogáil anseo
pictiúir -foclóir - comhrá - prós táscach - fuaimrianta - cleachtaí le marcáil uathoibríoch
Beidh deich gcinn d'aistí pictiúrtha á gcur ar fáil anseo ar aon dul leo siúd a bhíonn ar pháipéar scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh Ghnáthleibhéil. Tar éis gach pictiúr a thaispeáint uaidh féin tugaimid foclóir, cora cainte agus na nathanna is gá le gach pictiúr díobh a phlé. Ansin samhlaímid an comhrá a bheadh idir na caractair agus ar deireadh tugaimid aiste samplach. Is iontach agus is áisiúil na hacraí teagaisc iad seo do mhúinteoirí. Buachaillí ag imirt peile

 
CLEACHTADH BEO DO SCRÚDÚ BÉIL NA hÁRDTEISTIMÉARACHTA: [ anseo ]
Cliogáil anseo le heolas a fháil faoi cheachtanna comhrá atá ar fáil ó mhúinteoirí taithíocha via Skype. Skype

 
GRAMADACH: CÚRSA ARDLEIBHÉIL (CB1): cliogáil anseo
CRUINN BEACHT 1, Cúrsa bunaithe ar an leabhar "Úrchúrsa Gaeilge" leis an Ollamh Dónall P. Ó Baoill. (le cead). Pléann na húdair gné éigean de ghramadach na Gaeilge go mion in gach caibidil. Tugann siad raidhse samplaí agus cleachtaí mar léiriú ar gach uile phointe ionas go bhfaighidh mic léinn ard-leibhéil atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge an-chuid ábhar le cuidiú leo. [Sonraí ]

 

 
AMHRÁIN : cliogáil anseo

Éist le hamhráin á gcanadh i nGaeilge. Léigh na focail. Foghlaim brí na bhfocal is na cora cainte.

Bain taitneamh as traidisiún amhránaíochta dúchais na Gaeilge. [ Sonraí ]