STUDYBASE Áiseanna Oideachais

CB2: Gramadach na Gaeilge : Nuachúrsa Gaeilge

Read in English
 
 

 
Cláraigh Íocaíocht
 
 
CB2 Gramadach na Gaeilge : Nuachúrsa Gaeilge
 
Tá na ceachtanna seo bunaithe, le cead, ar an téacsleabhar

Nuachúrsa Gaeilge na mBráithre Críostaí

Mínítear gach pointe gramadaí go soiléir agus tugtar neart cleachtaí simplí i ndiaidh gach ceachta. Rinneadh quiosanna idirghníomhacha de na cleachtaí. Is féidir iad seo a mharcáil go héasca le buille cnaipe den ríomhaire. Is feidir botúin a leasú arís is arís eile go dtí go bhfuil gach freagra ceart agus go mbeidh an grád is airde 100% bainte amach. Ansin is féidir le scoláirí na marcanna atá gnóthaithe acu a chur lena dtuairisc iomlán ag deireadh an chúrsa..

Is breá le scoláirí an sásamh agus an bród a airíonn siad nuair a fhaigheann siad marcanna arda agus spreagtar go mór iad chun leanúint ar aghaidh. Faigheann siad greim daingean ar ghramadach na Gaeilge ar bhealach éasca taitneamhach.

 
Na hábhair a phléitear:

An Briathar : An Modh Ordaitheach I
An Briathar : An Modh Ordaitheach II
An Briathar : An Modh Ordaitheach III
Na Briathra Neamhrialta : An Modh Ordaitheach IV
An Briathar : An Táscach Caite I
An Briathar : An Táscach Caite II
An Briathar : An Táscach Caite III
Na Briathra Neamhrialta : An Táscach Caite IV

An tAlt : An tAinmfhocal : An tAinmneach

An Dobhriathar I : Na Dobhriathra Treo agus Suímh

An Briathar : An Táscach Láithreach agus Gnáthláithreach I
An Briathar : An Táscach Láithreach agus Gnáthláithreach II
An Briathar : An Táscach Láithreach agus Gnáthláithreach III
Na Briathra Neamhrialta : An Táscach Láithreach agus Gnáthláithreach IV

An Aidiacht Shealbhach '

An tAinmfhocal : An Tabharthach : Na Réamhfhocail Shimplí

Na Réamhfhocail Shimplí agus an tAlt

An Briathar : An Táscach Fáistineach I
An Briathar : An Táscach Fáistineach II
An Briathar : An Táscach Fáistineach III
Na Briathra Neamhrialta : An Táscach Fáistineach IV

An tAlt : An tAinmfhocal : An Ginideach Uatha

An Forainm Pearsanta

An Chopail I

An Forainm Réamhfhoclach I

An Clásal Coibhneasta I

An Chopail II

An Forainm Réamhfhoclach II

Na Maoluimhreacha agus na Bunuimhreacha I

An Clásal Coibhneasta II

Réamhfhocail ar lorg Ainmfhocal I

An tAinm Briathartha I
An tAinm Briathartha II

An Forainm Ceisteach

Réamhfhocail ar lorg Ainmfhocal II

An Chopail i gClásail Choibhneasta : Na Briathra Uireasacha

Díochlaonadh an Ainmfhocail

Iolra an Ainmfhocail

An tAinmfhocal : An Chéad Díochlaonadh

Réamhfhocail ar lorg Briathra

An Briathar : An Táscach Gnáthchaite I
An Briathar : An Táscach Gnáthchaite II
An Briathar : An Táscach Gnáthchaite III
Na Briathra Neamhrialta : An Táscach Gnáthchaite IV

An tAinmfhocal : An Dara Díochlaonadh

An Briathar : An Modh Coinníollach I
An Briathar : An Modh Coinníollach II
An Briathar : An Modh Coinníollach III
Na Briathra Neamhrialta : An Modh Coinníollach IV

Na Maoluimhreacha agus na Bunuimhreacha II

An Aidiacht I

An tAinmfhocal : An Tríú Díochlaonadh

An Aidiacht II

An Saorbhriathar I
An Saorbhriathar II
An Aidiacht III
An tAinmfhocal : An Ceathrú Díochlaonadh

Céimeanna Comparáide na hAidiachta

An tAinmfhocal : An Cúigiú Díochlaonadh

Na hOrduimhreacha agus na Codáin

Na Maoluimhreacha agus na Bunuimhreacha III

Na hAinmfhocail Neamhrialta : Díochlaonadh an Ailt,
Ainmfhocail agus Aidiachtaí le chéile

Na hUimhreacha Pearsanta

An Briathar : An Foshuiteach Láithreach I
An Briathar : An Foshuiteach Láithreach II
An Briathar : An Foshuiteach Láithreach III : An Foshuiteach Caite

An tAinm Teibi
Ainmfhocal Ginideach Éiginnte go díreach ar lorg Ainm-fhocail a cháilíonn sé

An Dobhriathar II

An Chlaoninsint I
An Chlaoninsint II

An Briathar : An Modh Ordaitheach V
Na Briathra Neamhrialta : An Modh Ordaitheach VI

An Chlaoninsint III
An Chlaoninsint IV

An Aidiacht Bhriathartha
An tAinm Briathartha III

An Féilire

Na Rangabhálacha

An tAinmfhocal Cinnte : An tAinmneach thar ceann an Ghinidigh : Comhaisnéis

An Forainm Coibhneasta

Cónaisc : Má agus Dá

Comhfhocail : Réimíreanna agus Iarmhíreanna

Ainmneacha agus Sloinnte

Forainmnigh : Iarthagra : Réamhthagra

An Chopail III

Na Comhaimsirí

Aguisln I Uimhir agus Tuiseal an Ainmfhocail
Aguisín II Taifeach Abairte
Aguisin III Clásail : Mórthaifeach
Aguisín IV Parsáil
Aguisín V An Séimhiú
Aguisín VI Na Réamhlitreacha
Aguisín VII Poncaíocht
Aguisín VIII Cleachtaí ar na Fuaimeanna
Táblaí Briathra
Treoir do na Múnlaí Cainte