STUDYBASE Áiseanna Oideachais CLÁR CB1: Gramadach na Gaeilge Ardleibhéil
Read in English

 
Cláraigh English Íocaíocht
 
 

CRUINN BEACHT 1 (CB1)

 

Tá an cúrsa seo bunaithe, le cead, ar an téacsleabhar

Úrchúrsa Gaeilge
le Dónall P. Ó Baoill

agus Éamonn Ó Tuathaill


Mínítear gach pointe gramadaí go soiléir agus tugtar neart cleachtaí simplí i ndiaidh gach ceachta. Rinneadh quiosanna idirghníomhacha díobh seo ar féidir a mharcáil go héasca le buille cnaipe den ríomhaire. Is feidir botúin a leasú arís is arís eile go dtí go bhfuil gach freagra ceart agus go mbeidh an grád is airde 100% bainte amach. Ansin is féidir le scoláirí na marcanna atá gnóthaithe acu a chur lena dtuairisc iomlán ag deireadh an chúrsa..

Is breá le scoláirí an sásamh agus an bród a airíonn siad nuair a fhaigheann siad marcanna arda agus spreagtar go mór iad chun leanúint ar aghaidh. Faigheann siad greim daingean ar ghramadach na Gaeilge ar bhealach éasca taitneamhach.

Na hábhair a phléitear ar an gcúrsa:
01 Athruithe Tosaigh san Ainmneach Uatha agus Iolra
1.1 An tAinmneach Uatha
1.2 An tAinmneach Iolra
1.3 Treoracha ginearálta chun ainmfhocail bhaininscneacha a aithint
1.4 Eolas faoin Ainmfhocal atá le fáil san Fhoclóir Gaeilge-Béarla
02 Athruithe Tosaigh sa Tabharthach Uatha agus Iolra
2.1 An Réamhfhocal Simplí Roimh Ainmfhocal
2.2 An Tabharthach Uatha
2.3 An Tabharthach Iolra
2.9 An Ginideach Uatha
2.10 An Ginideach Iolra
03 Iolra na nAinmfhocal
3.1 Lagiolraí agus Tréaniolraí
3.2 Na Lagiolraí
3.3 Tuilleadh i dTaobh na Lagiolraí
3.4 Na Tréaniolraí
3.5 An Deireadh ~eanna, ~anna, ~nna
3.6 An Deireadh ~tha, ~the
3.7 An Deireadh ~(a)í
3.8 An Deireadh ~ (e)acha
3.9 Iolraí Ainmneacha Briathartha
3.10 Achoimre
04 An Tuiseal Ginideach - An Chéad agus an Dara Díochlaonadh
4.1 An Tuiseal Ginideach
4.2 An Ginideach Uatha: Lagiolraí
4.3 Aicme (a)
4.4 Aicme (b)
4.5 An Ginideach Iolra: Aicme na Lagiolraí
4.6 Aicme na dTréaniolraí
05 An Tuiseal Ginideach - Sa 3ú, 4ú, 5ú Díochlaonadh
5.1 An 3ú Díochlaonadh
5.2 An Ginideach Uatha Sa 3ú Díochlaonadh
5.3 An Ginideach Uatha Sa 4ú Díochlaonadh
5.4 An Ginideach Uatha Sa 5ú Díochlaonadh
5.5 An Ginideach Iolra Sa 3ú, 4ú, 5ú Díochlaonadh
06 Dul Siar 1 (Aonaid 1-5)
07 Séimhiú ar Bhriathra
7.1 Séimhiú
7.2 Séimhiú Gan Réimír
7.3 Séimhiú i nDiaidh Réimíreanna
7.4 An Réimír Má
7.8 Urú ar Bhriathra
7.9 Foirmeacha Spleácha / Neamhspleácha
7.10 Réimíreanna le Briathra ar Leith san Aimsir Chaite
08 Deirí na mBriathra
8.1 An Modh Ordaitheach: An 2ú Pearsa Uatha- An Fhréamh
8.2 An 2ú Pearsa Iolra - An Chéad Réimniú
8.3 An 2ú Pearsa Iolra - An Dara Réimniú
8.4 Na Pearsana Éagsúla sa Mhodh Ordaitheach
8.5 An Aimsir Chaite
8.6 An Aimsir Láithreach: An Chéad Réimniú
8.7 An Aimsir Láithreach; An Dara Réimniú
8.8 1ú Uatha agus Iolra sa Dá Réimniú
8.9 Na Briathra Neamhrialta: An Modh Ordaitheach - 2ú Pearsa Uatha Agus Iolra
8.10 Na Briathra Neamhrialta: An Aimsir Chaite agus an Aimsir Láithreach
09 An Aimsir Fháistineach agus An Modh Coinníollach
9.1 An Aimsir Fháistineach
9.2 An Briathar Saor
9.5 An Modh Coinníollach: Na Deirí
9.6 Dá, Mura agus Murach
9.7 An Modh Coinníollach - Úsáid
10 An Briathar Saor
10.1 Réamhrá
10.2 Staid
10.3 Gníomh
10.4 Gníomh v. Staid
10.8 Úsáid An Ghníomhaí: Gníomhaí Pearsanta
10.9 Gníomhaí Neamhphearsanta
10.10 Gníomhaí Pearsanta le hAidiacht Bhriathartha
10.11 Foirmeacha Pearsanta in Ionad An tSaorbhriathair
10.12 An Briathar Saor sna hAimsirí Éagsúla
10.13 Saorfhoirmeacha faoi Leith
11 Bí, Is + Réamhfhocal
11.1 Réamhnótaí
11.2 / Is + ar + Réamhfhocal
11.3 + Ainmfhocal + ar
11.4 + Ainmfhocal + ag + Réamhfhocail Éagsúla
11.5 Is / + as + Ainmfhocal
11.6 + Ainmfhocal + as
11.7 Is / + de +Ainmfhocal
11.8 / Is + Ainmfhocal + do
11.9 Is + Aidiacht + do
11.10 / Is + le + Ainmfhocal / Forainm
11.11 Is + Aidiacht + le
11.12 + le
11.13 + faoi + Ainmfhocal
11.14 + i + Ainmfhocal
11.15 + thar + Ainmfhocal
11.16 Forainmneacha Réamhfhoclacha
11.17 Foirmeacha Treise
12 Dul Siar 2 (Aonaid 7-11)
13 An Chopail Is -Abairt Aicme
13.1 Abairtí Aicme
13.2 Cinnteacht agus Éiginnteacht Ainmfhocal
13.3 Freagraí Ar Cheisteanna Aicme
13.4 Claoninsint ar Abairt Aicime
14 An Chopail Is -Abairt Ionannais
14.1 Abairtí Ionannais: Samplaí
14.2 Comparáid idir Abairtí Aicme agus Abairtí Ionannais
14.3 Rialacha don Abairt Ionannais
14.4 Comparáid idir a agus the in abairtí Béarla
14.5 Ceisteanna: Cé / Cén?
14.6 An? agus Nach?
14.7 Claoninsint Ar Abairt Ionannais
14.13 An Briathar + i
15 Tá, Bíonn
15.1 An Aimsir Láithreach (Tá / Níl / An bhfuil?)
An Aimsir Ghnáthláithreach (Bíonn / Ní bhíonn / An mbíonn?)
15.6 An Aimsir Ghnáthchaite
15.7 An Aimsir Ghnáthchaite agus An Aimsir Chaite le Chéile
15.8 Foirmeacha Scartha agus Foirmeacha Táite
15.9 Ba ghnách / Ba mhinic + Ainm Briathartha
15.10 An Aimsir Chaite
15.11 Comparáid idir Caite agus Gnáthchaite
15.12 Comórtas idir Litriú agus Fuaimeanna in Aimsirí / Modhanna éagsúla
16 Na Bunuimhreacha
16.1 Na hUimreacha 1-10
16.2 Na hUimhreacha 11-19
16.3 Ainmfhocail Iolra le hUimhreacha
16.4 Aidiachtaí i ndiaidh ainmfhocal agus uimhreacha
16.5 Na focail Bos, Lámh, Cos, Bróg agus Cluas
16.6 Uimhreacha Pearsanta: Comhaireamh Daoine
16.7 Na hUimhreacha Pearsanta + Ainmfhocal
16.8 Uimhreacha a chríochnaíonn ar 0
16.9 An focal Cúpla
17 Na hUimhreacha os cionn 20
17.1 Na hUimhreacha idir 20 agus 100
17.2 Uimhreacha os cionn Céad
17.3 Foclóir a bhaineann le hUimhreacha
17.4 Orduimhreacha
17.5 An Méid
18 Dul Siar 3 (Aonaid 13-17)
19 Suíomh, Gluaiseacht agus Treo
19.1 Suas, síos - anuas, aníos
19.2 Gluaiseacht
19.3 Suíomh
19.4 Treo
19.5 Suíomh
19.6 Dobhriathra eile Treo agus Suíomh
19.7 Athdhéanamh
20 Laethanta, Míonna, Féilte agus Séasúir na Bliana
20.1 Laethanta na Seachtaine
20.2 Míonna na Bliana
20.3 Féilte na Bliana
20.4 Na Séasúir
21 Pointe nó Tréimhse Ama
21.1 Pointe Ama
21.2 Tamall Gairid Éiginnte
21.3 Tréimhse Leanúnach: An Réamhfhocal le
21.4 Na Réamhfhocail Chomhshuite
21.5 Am Atá Thart / le Teacht
22 Seilbh agus Úinéireacht
22.1 Aidiachtaí Sealbhacha agus cuid
22.2 Na hAidiachtaí Sealbhacha: Mo chuid, Do chuid, A chuid, A cuid; Ár / Bhur / A gcuid;
22.5 Seilbh le hAinmfhocail Chinnte
22.8 Ainmfhocail Éiginnte, An Ginideach agus de
22.9 Uimhreacha agus de
23 Treisiú agus Fócasú
23.1 Iarmhíreanna Treise
23.2 Samplaí
23.6 Cuid / Ceann
23.7 Cáilitheoirí - Aidiachtaí agus Dobhriathra Áirithe
23.8 Briathra a threisiú
23.9 Focail / Frásaí seachas Briathra a threisiú
23.10 Treisiú ar Abairtí Aicme ina n-úsáidtear
23.11 Béim an Ghutha
23.12 Na Leaganacha Caighdeánacha
24 Dul Siar 4 (Aonaid 19-23)
25 Briathra + An Réamhfhocal ar
25.1 Réamhrá
25.2 Briathar + ar
25.3 Briathar + Ainmfhocal + ar
25.4 Nathanna Eile (Briathar + Ainmfhocal + ar)
26 Briathra + Réamhfhocal + Ainmfhocal.
26.1 as + Ainmfhocal
26.2 Briathar + as + Ainmfhocal
26.3 Briathar + Ainmfhocal + As
26.4 de + Ainmfhocal
26.5 Briathar + de
26.6 Briathar + de + Ainmfhocal
26.7 Briathar + Ainmfhocal + de
26.8 do + Ainmfhocal
26.9 Briathar + Ainmfhocal + do
26.10 Briathar + faoi + Ainmfhocal, nó Briathar + Ainmfhocal + faoi
26.11 Briathar + i + Ainmfhocal
26.12 le + Ainmfhocal
26.13 Briathra a éilíonn le
26.14 Briathar + le + Ainmfhocal
26.15 Cora Cainte Éagsúla
27 Aidiachtaí
27.1 An Uimhir Uatha den Aidiacht
27.2 Cás Chúige Uladh
27.3 An Uimhir Iolra den Aidiacht
27.4 Séimhiú ar Aidiacht san Uimhir Iolra
27.5 Aidiachtaí a Choimrítear
27.6 Céimeanna Comparáide na hAidiachta
28 An Tuiseal Ginideach den Aidiacht
28.1 Réamhrá
28.2 An Ginideach Uatha
28.3 Aidiachtaí nach nInfhilltear
28.4 Aidiachtaí Le hAinmfhocail Bhaininsneacha
28.5 An Ginideach Iolra
29 Claoninsint (Insint Indíreach)
29.1 Míreanna Cónascacha san Insint Indíreach
29.2 Athrú Pearsan sna Forainmneacha agus sna Briathra
29.3 Athrú Aimsirí
29.4 Athruithe ar an Modh Ordaitheach sa Chlaoninsint
29.5 Claoninsint ar Abairt Chopaile
30 Dul Siar 5 (Aonaid 25-29)
31 Clásal Coibhneasta Díreach (Ainmneach nó Cuspóireach)
31.1 Ó Abairtí Simplí go Clásail Choibhneasta (Seachas san Aimsir Chaite)
31.2 Rialacha (seachas Aimsir Chaite)
31.3 Clásal Coibhneasta Díreach, Aimsir Chaite
31.4 Briathra Neamhrialta ar leith
31.5 An Cuspóir mar Réamhtheachtaí - Débhríocht
31.6 Tábla 1: An Clásal Díreach i ngach aimsir - ach sa Chaite
31.7 Tábla 2: An Clásal Díreach san Aimsir Chaite
31.8 Tábla 3: An Briathar Saor i gClásail Choibhneasta (seachas san Aimsir Chaite)
31.9 "Foirm Choibhneasta" an Bhriathair
31.10 Dobhriathra Ama
32 An Clásal Coibhneasta Indíreach
32.1 Clásail Choibhneasta Indíreacha (bunaithe ar Abairtí Simplí)
32.2 Trí Chineál Clásal Coibhneasta Indíreach
32.3 Clásail bunaithe ar Ainmfhocail sa Ghinideach
32.6 Clásal bunaithe ar Ainmfhocail sa Tabharthach
32.7 An Forainm Réamhfhoclach Roimh an Mhír Choibhneasta
32.9 An Réamhtheachtaí mar Chuspóir
32.10 An Clásal Coibhneasta Indíreach - ach sa Chaite
32.11 An Cuspóir agus Clásail Indíreacha
32.12 Briathar Saor sa Chlásal Coibhneasta Indíreach - Gach Aimsir
32.13 Clásal Coibhneasta an Mhéid
33 Foirmeacha Coibhneasta na Copaile
33.1 Clásail Choibhneasta Dhíreacha
33.2 Clásail Choibhneasta Indíreacha
33.3 Clásail Indíreacha san Aimsir Láithreach
33.4 Clásail Indíreacha sab Aimsir Chaite / sa Mhodh Coinníollach
33.5 Comparáid Idir (a) Clásail Dhíreacha agus (b) Clásail Indíreacha
34 Logainmneacha agus Ainmneacha Daoine
34.1 Réamhrá
34.4 Ainmneacha Baiste agus Sloinnte i Logainmneacha
34.7 Ainmneacha agus Sloinnte
34.8 Ó-Shlointe
34.9 Mac-Shloinnte
34.10 De-Sloinnte: [Ní infhilltear iad]
34.11 Sloinnte Aidiachtacha
34.12 Sloinnte nach n-athraíonn
34.14 Gaolta agus Daoine Mhuinteartha. Clann / Muintir
34.15 Leaganacha Cainte Áirthe
34.16 Foclóir
34.17 Tús Litreach: an Dáta agus an Beannú
34.18 Úsáid Teidil
35 An Gairmeach, An Tabharthach, agus An Ginideach
35.1 An Gairmeach Uatha
35.2 An Gairmaech Iolra
35.3 An Ginideach
35.4 An Tabharthach
35.5 Mar a chumtar Ainmneacha (Teibí)
35.6 Uaillbhreas
35.7 Comhfhocail ar leith
35.9 An tAinm Briathartha
35.10 An tAinm Briathartha agus an Aidiacht Bhriathartha
35.11 Tábla 1
35.12 An Aidiacht Bhriathartha
35.13 Samplaí den Ainm Briathartha in Úsáid
36 Dul Siar 6 (Aonaid 31-35)